Support
Viktigt för alla som vill använda Nemas tjänster

Allmänna villkor

Om våra allmänna villkor

Nedan hittar du våra allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). De handlar i stora drag om att:
 • (a) du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om innehållet i de Allmänna Villkoren för all användning av Nemas tjänster;
 • (b) med “användare” avses alla användare som köper och som säljer tjänster i tjänsten samt alla former av nyttjande i tjänsten på Webbplatsen och i Appen;
 • (c) med “appen” avses alla plattformar och operativsystem där tjänsten laddas ned och används.
 • (d) du måste respektera Nemas immateriella rättigheter och inte reproducera Tjänsten någon annanstans;
 • (e) du måste ha rätt att lägga upp all information när du skapar annonser samt förfrågningar i Tjänsten och inte inkludera något som kan vara olagligt;
 • (f) du ska vara medveten om att Nemas använder sig av tredjepartsleverantören Stripe (www.stripe.com), för att förmedla betalningar mellan Tjänstens användare och att du, för att utföra eller motta betalningar för utförda tjänster i Tjänsten, även måste acceptera Stripes användarvillkor;
 • (g) du måste förstå att Nemas har ett begränsat ansvar för Tjänstens tillgänglighet och tillhandahållandet av korrekt information då innehåll i t.ex. en förfrågan genereras av andra användare, samt att ansvaret för genomförandet ligger på dig som användare. Råden du får från andra användare i appen är råd och det är ditt ansvar att säkerställa att ditt genomförande är korrekt; och att
 • (h) du ska vara medveten om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.
Dessa Allmänna Villkor, tillsammans med övriga villkor som finns på Nemas webbplats (”Webbplatsen”) och i Nemas applikation för mobiltelefoner (”Appen”) samt övriga villkor som Nemas i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Nemas tjänster på Webbplatsen och i Appen (gemensamt definierade som ”Tjänsterna” eller enskilt som ”Tjänsten”).

Genom att använda Tjänsterna på Webbplatsen och i Appen godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Nemas förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen och i Appen.

De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen eller i Appen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen och i Appen.

Allmänt om tjänsten och registrering

Nemas erbjuder användare en möjlighet att nyttja Tjänsten genom att registrera sig. För att registrera dig samt använda Tjänsten måste du vara minst 18 år gammal. Såväl fysiska som juridiska personer kan registrera sig som användare av Tjänsten.

Tjänsten tillhandahålls inte för personer som tidigare har brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av Nemas tillhandahållna villkor eller tillämplig lag.

Nemas förbehåller sig även rätten att stänga av användare som använder Tjänsten i strid med de Allmänna Villkoren, tillämplig lag eller på ett sätt som annars framstår som oacceptabelt för Nemas.

Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsten, inklusive Webbplatsens och Appens layout omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen och i Appen Nemas skyddad egendom.

Du får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen eller Appen utan föregående skriftligt tillstånd från Nemas.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen om du känner dig osäker om ditt syfte kan inkräkta på Nemas Allmänna villkor eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten.

Du får inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Appen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i ett framesystem eller Pop-up fönster.

Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Nemas som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och Appen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning av Nemas immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Tjänsten skapar eller lägger upp på Webbplatsen eller i Appen, som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat Innehåll”).

Nemas gör inte gällande någon äganderätt till det Användargenererade Innehållet.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade Innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, videoklipp, text och innehåll i förfrågningar eller annonser och marknadsföring).

Du garanterar att det Användargenererade Innehållet inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetsinnehavarens tillstånd att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade Innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade Innehållet.

Genom att lägga upp Användargenererat Innehåll vid införandet av en förfrågan eller annons, ger du Nemas en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade Innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners.

Nemas får även använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Nemas rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Nemas för Nemas användning av det Användargenererade Innehållet.

Användarens och Rådgivarens ansvar generellt

Som användare ansvarar du för att dina registrerade uppgifter är korrekta och de överensstämmer med motsvarande registrerade företagsuppgifter eller folkbokförda uppgifter.

Det är endast du som har registrerat dig som användare som får skapa förfrågningar, annonsera och besvara utifrån det registrerade kontot. Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt konto i Nemas.

Du åtar dig att se till att andra personer inte kan få tillgång till ditt konto eller använder Tjänsten i ditt namn. Om du har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till ditt konto i Nemas åtar du dig att omedelbart kontakta oss så att vi kan spärra ditt konto i avvaktan på utredning.

Du som Rådgivare åtar dig att agera med sunt förnuft och om du inte är fackman ska du hänvisa till en fackman för tjänster där sådant är praxis. Exempelvis vid el- eller VVS-installationer som skall utföras av en fackman. Är du som användare osäker ska du alltid kolla med en fackman innan ett genomförande.

Skatt och deklaration

Du ansvarar själv för att till Skattemyndigheten på ett korrekt sätt deklarera den ersättning som du får när du utför uppdrag mot betalning som har annonserats i Tjänsten.

Användare ansvarar själva för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med användande av Tjänsten, t ex för betalning av eventuella skatter och avgifter inklusive sociala avgifter som kan komma att utgå.

Nemas är endast en mellanhand och tredjepart som tillhandahåller en förmedlingsplattform och påtar sig därmed inget ansvar därutöver. Det innebär att du som användare behöver själv ta reda på om du omfattas av skatter och avgifter, inklusive sociala avgifter som kan komma att utgå när du använder Nemas.

Om du behöver mer information eller har frågor relaterade till skatt så hänvisar vi till din lokala skattemyndighet.

Här kan du som är annonsör läsa på Skatteverkets hemsida.

Här kan du som är rådgivare läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Även här för gig och tjänster.

För utdrag på utbetalningar så finner du det under din profil i appen och i ditt konto hos vår betalningsleverantör Stripe.

Regler för förfrågningar och annonsering

Det är inte tillåtet att annonsera orealistiska eller opassande förfrågningar eller erbjudanden. Nemas förbehåller sig rätten att ta bort ett erbjudande eller avbryta ett pågående ärende som anses falla inom denna kategori.

Tjänster som enligt svensk lag är olagliga är inte tillåtna i Tjänsten. Missbruk kan komma att polisanmälas.

Det är inte tillåtet att som säljande part för utförd tjänst be om betalning utanför plattformen, om inte annat godkänts av Nemas, eller att be om en högre ersättning än erbjudet i Tjänsten.

Relationen mellan användare och friskrivning samt ansvarsbegränsning

Nemas AB ansvarsfriskrivandeNemas är endast en mellanhand och tredjepart som tillhandahåller en förmedlingsplattform och påtar sig därmed inget ansvar därutöver. Användning av Nemas förmedling av rådgivning och hjälp sker därför på användarens egen risk.

Nemas ansvarar inte för eventuella skador eller fel som uppstår i samband med att en Rådgivare hjälper en Användare. Likaså ansvarar Nemas under inga omständigheter för expertrådgivning som helt eller delvis misslyckats.

Du som Rådgivare åtar dig att agera med sunt förnuft och om du inte är fackman ska du hänvisa till en fackman för tjänster där sådant är praxis. Exempelvis vid el- eller VVS-installationer som skall utföras av en fackman. Är du som användare och beställare av råd osäker ska du alltid kolla med en fackman innan ett genomförande.

Användaren samtycker till och godkänner att Nemas inte kan hållas ansvarig för andras användning eller utlämning av uppgifter på Nemas app/webbplats. Planering, genomförande och ansvar för bokningen beror på inkluderande parter för genomförande där Nemas inte kan hållas ansvarig för användares användning av uppgifter på Nemas app/webbplats.

Bestämmelser i dessa Användarvillkor ska inte begränsa Nemas ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag.

Nemas förbehåller sig rätten att stänga av dig som användare från Tjänsten samt att upphöra att tillhandahålla del eller hela Tjänsten om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Nemas möjligheter att tillhandahålla Tjänsten.

Nemas tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Nemas förbehåller sig rätten att förändra Tjänsten utan föregående meddelande till dig som användare.

Nemas kan inte hållas ansvarig för tjänstens tillgänglighet, fel eller reducering och/eller uteblivelse av tjänstens funktionalitet, däribland virus, tekniska fel och misslyckanden.

Nemas kan inte hållas ansvarig för ekonomiska förluster och följdskador, däribland förlorad vinst eller förlust av data och information.

Nemas kan inte inte hållas ansvarig för innehållet på Nemas app/webbplats, däribland särskilt text, information, bilder, videos eller länkar som läggs in av medlemmar i fritextfält på app/webbplatsen.

Betalningar mellan användare

Genom Tjänsten har Annonsören och köpande Part möjlighet att skicka och ta emot betalningar för annonseringen samt utförda tjänster och rådgivning.

Betalningstjänster genom vilken skapande av förfrågan och leverantör av hjälpande Part kan skicka och ta emot betalningar sinsemellan tillhandahålls av leverantören (Säljande part).

Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor eller genom att fortsätta använda Appen och utföra tjänster för vilka du får betalt, blir du också bunden av Stripes allmänna villkor, som kan ändras från tid till annan av Stripe.

Som ett villkor för att möjliggöra betalningstjänster på Webbplatsen och i Appen genom Stripes försorg, ska du genom Nemas förse Stripe med korrekt information om dig själv.

Utbetalningar till den levererande användarens registrerade bankkonto aktiveras när tjänsten granskats och godkänts av köparen av tjänsten i Tjänsten.

Nemas tar en serviceavgift för varje utförd tjänst, vilken kan variera i tid och för marknad.

Försäkringsskydd

Som företagsanvändare och leverantör av tjänster är du skyldig att ha en företagsförsäkring som täcker din verksamhet.

Som privatanvändare när du genomför arbete som inte kräver fackmannamässig expertis är det din hemförsäkring som gäller.

Avbokning och avgifter

För att skapa en bra upplevelse för både Användare och Rådgivare finns avbokningsregler och avgifter som gäller för samtliga bokningar. I det fall en avbokning med avbokningsavgift genomförs går avgiften till den andra parten som kompensation. Avgiften varierar beroende på när avbokningen genomförs.

Användaren avbokar med > 2h till det digitala mötet startar: ingen avbokningsavgift. Hela beloppet återbetalas till användaren.

Användaren avbokar med < 2h till digitala mötet startar: 100% av samtalskostnaden, precis som att det skulle genomförts. Detta för att rådgivaren och experten har avsatt tid för detta och avbokas med kort varsel.

Vid behov av avbokning måste det ske genom appen. Eventuell avbokning utanför Nemas system är ogiltig och debiteras till 100%.

Användande av kampanjkod

För att nyttja rabatten relaterad till en kampanjkod skall koden senast anges i samband med publicering av en förfrågan eller vid besvarande på en förfrågan.

En kampanjkod som berättigar en rabatt kan endast göras gällande för de annonskategorier där en annonsör betalar för att få hjälp.

Om inget annat kommuniceras i samband med kampanjkoden är den förknippade rabatten endast giltig vid det första tillfället en användare bekräftar och betalar för en genomförd tjänst.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Nemas skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat Innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Personuppgifter

Nemas behandlar dina personuppgifter i enlighet med Nemas vid var tid gällande Personuppgiftspolicy.

Ångerrätt

Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten.

Dock begränsar inte detta eventuella ändringar du kan vilja göra av de tjänster som efterfrågats och som ska utföras mellan användare av Tjänsten.

Allmänt

Har du generella frågor kring din upplevelse med Nemas är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi läser, undersöker, utvärderar och svarar på alla inkommande frågor.

Krävs det så hör vi av oss till eventuellt andra involverade parter, såsom t.ex. en annan Nemas-användare. Du kan närsomhelst du vill höra av dig med kompletterande information eller övriga frågor rörande ditt ärende.

Kontaktuppgifter

Nemas AB, Sysslomansgatan 24 112 43 Stockholm, SVERIGE eller hej@nemasapp.com.

Tillämplig lag och tvistelösning.Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Senast uppdaterat den 14 juni 2021
;
 • Nemas AB © 2022
 • Information
 • 559248-8778
 • Sysslomansgatan 24
 • 112 41, Stockholm
 • hej@nemasapp.com
 • Användarinformation
 • Vanliga frågor och svar
 • Nyheter & Innehåll
 • Integritetspolicy och cookies
 • Allmänna villkor
 • Support för Rådgivare
 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn