Support
Gäller från och med 1 februari 2021

Integritetspolicy och cookies

Nemas's tillgång till dina personuppgifter enligt vad som anges i denna integritetspolicy är en förutsättning för din användning av Nemas's tjänster i Nemas's applikation eller framöver på Nemas's webbplats och är en förutsättning för tillhandahållandet av tjänsterna, samt möjliggör Nemas att tillhandahålla ytterligare funktioner i syfte att ge dig en förbättrad upplevelse.

I denna integritetspolicy hänvisas till Tjänsterna eller Tjänsten.

Om du inte kan godta Nemas's behandling av dina personuppgifter eller våra allmänna villkor ber vi dig att avstå från att använda Tjänsterna.

För att sammanfatta så har vi denna integritetspolicy för att:

Förklara hur vi samlar in, registrerar, sparar och i övrigt behandlar personuppgifter som du lämnar när du använder vår app eller webbplats, registrerar dig i appen eller framöver på webbplatsen, skapar en förfrågan eller annons, svarar på en förfrågan eller annons eller utför andra aktiviteter inom ramen för Tjänsterna;

Säkerställa att du förstår vilken information som vi samlar in för att kunna tillhandahålla dig Tjänsterna, med ditt samtycke eller efter en intresseavvägning och förklara hur vi använder informationen som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en bra produkt och ge dig en riktigt bra upplevelse av Tjänsterna;

Ansvara för att skydda dina rättigheter och din integritet enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Nemas är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen

Det finns två huvudkategorier av information som Nemas samlar in och behandlar. Informationen i den första kategorin är nödvändig för att du ska kunna använda Tjänsten, dvs. för att kunna fullgöra avtalet med dig.

Information i den andra kategorin är information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla ytterligare funktioner i syfte att ge dig en förbättrad upplevelse.

Viss sådan information behandlar vi med stöd av en intresseavvägning och viss information samtycker du till att vi får behandla.

Den första kategorin omfattar:

Registreringsuppgifter, såsom för och efternamn, födelsedatum, profilbild, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) och land, som du anger när du registrerar dig hos Nemas samt det anonymiserade kund-ID som genereras när du registrerar dig.

Icke-specifik plats baserat på den enhet eller mobila enhet (t.ex. genom att använda GPS) du använder.

Eftersom viss information i Nemas är platsspecifik behöver vi veta vilket land du befinner dig i.

Det gör det också möjligt för oss att lämna förslag som grundar sig på din ungefärliga geografiska position.

Den bild/er, video/os och text/er som du specifikt väljer när du skapar en förfrågan eller en annons i Nemas.

Den adress som du väljer ska anges som faktureringsadress.

Tekniska- och sensoruppgifter, som omfattar den typ av webbläsare och enhet som du använder, data från pekskärmen och information från enhetens accelerometer och gyroskopsensorer.

Detta möjliggör för oss att ge dig en optimal upplevelse av vår Tjänst.

Teknisk data kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till Tjänsten, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, 4G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och Nemas-applikationens version. Rörelsegenererad eller orienteringsgenererad mobil sensordata (t.ex. accelerometer eller gyroskop).

Betalningsinformation. När du skapar en förfrågan eller en annons möjliggör Nemas-applikationen att din kredit- eller betalkortsinformation (t.ex. korttyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer) och andra finansiella uppgifter samlas in och lagras av vår betaltjänstleverantör Stripe eller någon av de betaltjänstleverantörer som vi kan komma att samarbeta med.

När dina personuppgifter samlas in och lagras av ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Betaltjänstleverantörerna förser oss vanligtvis med viss begränsad information om dig, till exempel en unik token som gör att du kan göra ytterligare inköp med den information de har lagrat.

Om du har genomfört ett uppdrag och ska ta emot en betalning från en annan användare, kan betaltjänstleverantören som överför pengar till ditt bankkonto behöva samla in och behandla ytterligare information, såsom uppgifter om din bank och kontonummer, födelsedatum eller personnummer och telefonnummer.

Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla och administrera Tjänsterna, för att kommunicera med dig för ändamål relaterade till Tjänsterna samt för att behandla din betalning och förhindra eller upptäcka bedrägerier.

Den andra kategorin omfattar exempelvis:

Din specifika plats: Vi kan komma att samla in eller använda den specifika platsen för din enhet eller mobila enhet (t.ex. genom att använda GPS) baserat på ditt samtycke eller i vissa fall baserat på Nemas's eller förfrågande och annonserande användares berättigade intresse.

Denna information gör det möjligt för oss att med ditt samtycke t.ex. automatisera inmatningen av en adress när du skapar en förfrågan eller annons i Nemas.

Informationen gör det också möjligt för oss att med ditt samtycke förse dig med funktioner, information, förfrågningar, annonser och annat innehåll som påverkas av var du befinner dig och din plats i förhållande till andra Nemasanvändare samt att med ditt samtycke dela din specifika plats med andra Nemas användare.

Om du väljer att dela din specifika platsinformation men sedan ångrar dig har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i din enhets operativsystem.

Därutöver kommer Nemas att samla in din specifika plats när du genomför uppdrag via Nemas (från att du svarar på en förfrågan eller annons och om du accepteras som leverantör av tjänsten till att du har utförd det förfrågade uppdraget) samt dela denna information i realtid med den användare vars förfrågan eller annons du har svarat på.

Vår behandling i dessa fall baserat på Nemas's berättigade intresse av att upprätthålla säkra Tjänster, att förebygga, upptäcka och förhindra bedrägerier och missbruk av Tjänsterna samt andra osäkra aktiviteter och för att skydda förfrågande och annonserande användare.

Specialkampanjer och erbjudanden: Nemas kan utifrån vårt berättigade intresse av att ta del av din uppfattning om våra Tjänster, att marknadsföra våra Tjänster samt att skapa ett mervärde för dig som användare komma att ge dig möjlighet att delta i kampanjer såsom utlottningar, tävlingar eller enkäter genom Tjänsterna eller via e-post/sms/pushnotiser.

Du kan alltid välja att inte delta i sådana specialkampanjer genom att ändra dina inställningar i din enhet för mottagande av notiser från oss eller genom att kontakt oss på det sätt som anges under rubriken ”Bolagsinformation” nedan.

Övrig information: Nemas kan efter en intresseavvägning komma att behandla information om dina interaktioner med Tjänsten, exempelvis interaktioner med dina och andra användares annonser samt förfrågningar i samband med dessa, andra Nemasanvändare, uppgifter om de sökningar du gör och datum och tidpunkter för dina förfrågningar, det användargenererade innehåll som du lägger upp i Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar eller tar emot via sådana chattfunktioner som kan komma finnas på Tjänsten.

Vi kan också komma att samla in viss begränsad information om din historik, t.ex. uppgifter om din transaktionshistorik.

Vår behandling i dessa fall sker på grund av vårt berättigade intresse att förbättra och utveckla våra tjänster och att förstå hur du använder dig av våra tjänster.

Användningen av sådan information i den andra kategorin förutsätter att du har samtyckt till behandlingen eller att vi efter en intresseavvägning får behandla dina uppgifter.

Har du lämnat ett sådant samtycke kan du när som helst återkalla det genom att ändra dina inställningar i din enhets operativsystem eller i förekommande fall genom att ändra dina användarinställningar i ditt Nemas-konto.

Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte den behandling av dina personuppgifter som har förekommit innan du återkallar samtycket. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss, se ”Bolagsinformation” nedan.

Ändamålen med behandlingen är att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Tjänsterna genom att personanpassa (t.ex. genom att tillhandahålla special- eller lokalanpassat innehåll, rekommendationer, funktioner, notiser och annonser i eller utanför Tjänsterna) och förbättra din upplevelse av Tjänsterna, för att kommunicera med dig, för marknadsförings- och reklamsyften eller för att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar eller event. Ändamålen är också att öka säkerheten i Tjänsterna samt att förebygga, upptäcka och förhindra missbruk av Tjänsterna och andra osäkra aktiviteter.Om du är en levererande användare kan vi dela din information med den användare vars förfrågan du har svarat på, såsom namn och profilbild på dig, din specifika plats, din position i realtid under det du utför ett uppdrag.

I övrigt kan ytterligare en kategori av personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer) och korrespondens komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Cookies

Nemas kan komma att använda cookies och annan teknik för att samla in information. Läs mer i avsnittet Cookiepolicy längre ner.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

Nemas kan komma att lämna ut personuppgifter till tjänsteleverantörer och affärspartners som vi samarbetar med. Vår betaltjänstleverantör Stripe sköter betalningar åt oss.

För att du ska kunna betala och ta emot betalningar i Tjänsterna kommer Stripe eller annan betaltjänstleverantör som vi använder, behöva samla in och spara grundläggande information om dig genom Tjänsten.

Till exempel arbetar vi med leverantörer av analysverktyg som hjälper oss att förstå användningen av vår Tjänst och med leverantörer för lagring av data.

Dessa mottagare får bara behandla dina personuppgifter för ovan angivna ändamål och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring eller delning med sådana leverantörer.

Vi kan komma att dela avidentifierad information med våra partners som hjälper oss med att marknadsföra Tjänsterna samt med annonspartners för att skicka reklammeddelanden om Nemas till dig, eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll, inklusive relevanta annonser för produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, och för att förstå hur användare interagerar med förfrågningar och annonser.

Om du är en levererande användare kan vi dela din information med den användare vars förfrågan du har svarat på, såsom namn och profilbild på dig, din specifika plats. Om du är en användare som publicerar en förfrågan kan vi med ditt samtycke komma att lämna ut information om din specifika plats baserat på din GPS-position till andra Nemas användare.

Därutöver kan vi komma att lämna ut personuppgifter vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av vår verksamhet eller vid en fusion till den övertagande juridiska personen.

Nemas kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, tex statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, och företag som erbjuder betalningslösningar (t ex kortinlösande företag, banker och andra betaltjänsteleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vissa av dina personuppgifter gallras eller anonymiseras i samband med att ditt Nemas-konto avslutas.

För det fall Nemas-kontot inte avslutats kan manuell eller automatisk gallring ske på grund av inaktivitet under en period om 24 månader.

Information insamlad för att hantera och besvara kommunikation från dig gallras eller anonymiseras 12 månader efter det att ärendet som kommunikationen rör har avslutats.

Information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten gallras inom 24 månader efter insamlandet.

Dina personuppgifter kan komma att sparas efter de tidsgränser som anges ovan om krav på ytterligare lagring finns t.ex. i bokföringslagen.

För specialkampanjer lagras dina personuppgifter under den tid utlottningen, tävlingen eller enkäten pågår.

Överföring till tredje land

Nemas kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land (dvs. länder utanför EU/EES).

Betaltjänstleverantören Stripe har vidtagit lämpliga och passande skyddsåtgärder genom sin Privacy-Shield certifiering och tillförsäkrar en hög skyddsnivå för dina personuppgifter, se https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4, https://stripe.com/privacy-shield-policy.

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje land för det fall de av Nemas anlitade tjänsteleverantörerna i sin tur anlitar underleverantör för utförande av Tjänsterna.

Våra tjänsteleverantörer kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås.

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Nemas.

Du har även rätt att begära att Nemas rättar personuppgifter, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Nemas i ett allmänt maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Nemas, har du även rätt att få dina personuppgifter som behandlas hos Nemas överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om du byter till en annan tjänst som liknar Tjänsterna.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår behandling kan du kontakta oss på den adress eller e-postadress som anges under rubriken ”Bolagsinformation” nedan.

Rätten att inge klagomål

Efter det att Dataskyddsförordningen träder i kraft kan du om du anser att Nemas's behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen ge in ett klagomål till Datainspektionen.

För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera och förändra vår integritetspolicy. Uppdateringar av policyn publiceras på Tjänsten och den senaste versionen av allmänna villkor finns alltid på Tjänsten.

Innan uppdateringen blir gällande informeras du alltid på Tjänsten eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna.

Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den uppdaterade integritetspolicyn kan du säga upp Tjänsten genom att radera ditt konto under inställningar i appen.

Bolagsinformation

Personuppgiftsansvarig:

Nemas © AB, 559248-8778, Sysslomansgatan 24 112 43 Stockholm, SVERIGE. nemas@nemasapp.com.

Cookiepolicy – Nemas AB

Gäller från och med den 1a februari 2021.

Denna cookiepolicy beskriver vilka cookies som Nemas använder och vad de används till. Om du motsätter dig användandet av cookies kan du välja bort cookies via din webbläsarinställning.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som används av webbläsaren för att ge användaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen och lagras på din dator eller mobila enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) när du besöker en webbplats. Cookies hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet under tiden och nästa gång du besöker deras webbplats. Det finns annan liknande teknik såsom pixeltaggar (transparenta grafiska bilder placerade på en webbsida eller i ett e-postmeddelande, som indikerar att en sida eller e-post har visats), s.k. web bugs (liknande pixeltaggar) och webblagring, som används i programvara på datorer eller mobila enheter. Det finns också teknik såsom mobila enhetsidentifierare och SDK-integrationer som hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst.

Vilka cookies använder vi?

Nemas använder två sorters cookies. Den ena sorten cookies kallas sessionscookies. De sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen och lagras på din enhet till dess att du lämnar webbplatsen och stänger webbläsaren.

Den andra sortens cookies kallas beständiga cookies. De lagras på din enhet under en längre tid eller till dess att du själv manuellt tar bort den och återanvänds vid ditt nästa besök på webbplatsen.

Hur länge cookien lagras på din enhet beror på livslängden för den specifika cookien.

Hur använder vi cookies?

Följande typer av cookies kan komma att användas på Nemas's sidor för de ändamål som beskrivs nedan:

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att våra sidor ska fungera och vara enkla att använda samt för att bättre kunna anpassa sidorna efter dina intressen och behov.

Dessa cookies gör att vi kan erbjuda Tjänsterna i enlighet med de val som du gör så att de kan tillhandahållas korrekt.

När du fortsätter att använda eller återvänder till Tjänsterna möjliggör dessa cookies att känna igen och samla viktig information om dina val och preferenser.

Det gör det möjligt för oss att göra användningen av våra sidor mer användarvänliga, t.ex. genom att dina språkinställningar, din ungefärliga adress baserat på din IP-adress eller andra lokala inställningar och anpassa våra sidor i enlighet med detta.

Utan dessa nödvändiga cookies kommer vi inte kunna tillhandahålla sidorna eller vissa tjänster och funktioner som du efterfrågar och våra sidor kommer inte att fungera så smidigt för dig som vi vill att de ska göra.

NamnLeverantörSyfteLivslängd
userLangnemasapp.comKommer ihåg användarens valda språk1 år
Analyscookies

Analyscookies samlar information om hur du använder webbplatsen och gör det möjligt för oss att förbättra Tjänsterna, t.ex. visar analyscookies oss vilka sidor som är de mest besökta, hjälper oss att registrera vilka eventuella problem som uppstått med sidorna samt visar oss om våra sidor är effektiva eller inte.

Vi använder dessa cookies för att analysera hur Tjänsterna nås, används, eller presterar. Vi använder denna information för att underhålla, driva och kontinuerligt förbättra Tjänsterna.

Vi använder även analyscookies för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur användare använder våra sidor och hjälper oss att förbättra våra sidors struktur och innehåll. Vi kan inte identifiera dig personligen genom den här informationen.

NamnLeverantörSyfteLivslängd
_gaNemasapp.comGoogle Analytics använder denna cookie för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.2 år
_gidNemasapp.comGoogle Analytics använder denna cookie för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.24 timmar
_gatNemasapp.comAnvänds av Google Analytics för att begränsa antalet anrop.Session
_hjIncludedInSampleHotjar.comAvgör om användaren ingår i insamlandet av data för en statistisk analys över hur besökare använder webbplatsen.Session
Cookietillämpning i annonser

Vi kan komma att arbeta med webbpublicister, annonsnätverk och tjänsteleverantörer för att leverera Nemas-annonser på andra webbplatser och tjänster.

Cookies kan användas för att tillhandahålla dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen på andra webbplatser och tjänster, samt för att reglera de annonser som du får och mäta dess effektivitet.

NamnLeverantörSyfteLivslängd
CONSENTGoogle.seGoogle använder denna cookie, baserat på senaste sökningar och interaktioner, för att anpassa annonser på Googles webbplatser.20 år
frFacebook.comFacebook använder denna cookie för att generera statistik över annonskampanjer.3 månader
trFacebook.comFacebook använder denna cookie för att generera statistik över annonskampanjer.Session
test_cookieDoubleclick.netAnvänds för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies.Session
IDEDoubleclick.netAnvänds för att personifiera annonser som visas för användare baserat på tidigare besök på vår webbplats.1 år
Tredjepartscookies

Vi kan låta våra affärspartners använda cookies i eller utanför Tjänsten för samma ändamål som anges ovan, inklusive att samla in information om dina online-aktiviteter över tid och mellan olika webbplatser.

Vi kan också anlita tjänsteleverantörer i syfte att för vår räkning använda cookies för de ändamål som anges ovan. Vi använder även mobila enhetsidentifierare och annan teknik för de ändamål som anges i denna cookiepolicy, t.ex. för att känna igen din enhet när du återvänder till Nemas-appen eller på annat sätt använder Tjänsten.

Vi använder även ett antal leverantörer som kan komma att placera cookies på din enhet för vår räkning när du besöker våra sidor för att göra det möjligt för leverantörerna att leverera de tjänster de tillhandahåller.

NamnLeverantörSyfteLivslängd
1P_JARGoogle.seGoogle använder denna cookie, baserat på senaste sökningar och interaktioner, för att anpassa annonser på Googles webbplatser.1 månad
NIDGoogle.seGoogle Maps använder denna cookie, baserat på senaste sökningar och interaktioner, för att anpassa annonser på Googles webbplatser.6 månader

Hur kan du hantera cookies?

Många webbläsare låter dig hantera inställningar. Trots att de flesta webbläsare är förinställda att automatiskt acceptera cookies tillåter de flesta webbläsare ändring av inställningarna genom att avaktivera cookies eller radera vissa cookies.

Observera att om du väljer att ändra dina cookieinställningar kan det medföra att Tjänsten försämras eller att alla funktioner inte fungerar på avsett sätt.

På din mobila enhet kan du också ha en ”Begränsa Spårning”-inställning (på iOS-enheter) eller en inställning för att ”Välja Bort Intressebaserade Annonser” (på Android) som gör att du kan begränsa användningen av information om din användning av appar i syfte att visa annonser riktade till dina intressen.

Vänligen observera att även om du väljer bort spårning genom att använda mekanismerna ovan kan du fortfarande komma att få reklam när du använder Tjänsten.

Om du använder olika enheter för att visa och besöka sidorna (t.ex. din dator, smartphone, läsplatta etc.) behöver du se till att varje webbläsare på varje enhet är inställd efter dina preferenser avseende cookies.

Kontakta oss

För mer information om användningen av cookies och hur man kan blockera dem, besök Allaboutcookies.org, Youronlinechoices.eu (Europa), eller aboutads.info/choices (USA).

Om du har några frågor angående vår cookiepolicy, vänligen kontakta oss på Nemas AB, Sysslomansgatan 24 112 43 Stockholm, SVERIGE eller hello@nemasapp.com.

Senast uppdaterat den 1a februari 2021
;
 • Nemas AB © 2022
 • Information
 • 559248-8778
 • Sysslomansgatan 24
 • 112 41, Stockholm
 • hej@nemasapp.com
 • Användarinformation
 • Vanliga frågor och svar
 • Nyheter & Innehåll
 • Integritetspolicy och cookies
 • Allmänna villkor
 • Support för Rådgivare
 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn